Algemene Voorwaarden & Privacy

Besteltuinmeubels.nl is een vergelijkingssite met een ruim aanbod van tuinmeubel gerelateerde artikelen. Alle getoonde artikelen worden verkocht door webshops of partners waar een mogelijke affiliate link mee is. Besteltuinmeubels.nl verzorgt zelf geen verkoop of bestellingen.

Wij besteden veel moeite en zorg aan het actualiseren en complementeren van de gegevens en aanbiedingen op onze website. Deze worden aangeleverd via datafeeds van derde partijen waar wij volledig afhankelijk van zijn voor het weergeven van correcte informatie, daardoor kunnen hier geen rechten aan kunnen worden ontleend.

De prijzen en voorraadstatussen op Besteltuinmeubels.nl worden met zorg weergegeven maar in het geval van typfouten, spelfouten, programmeerfouten of andersoortige onvolkomenheden kan nimmer aansprakelijkheid worden aanvaard, daar er geen overeenkomst tot stand komt met Besteltuinmeubels.nl. De uiteindelijke prijs, voorraad en andere informatie dient altijd te worden gehaald van de website van de verkoper en is bij afwijken altijd leidend ten opzichte van de informatie op Besteltuinmeubels.nl

De op de website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van Besteltuinmeubels.nl

Voor op de website opgenomen links naar websites of diensten van derden kan Besteltuinmeubels.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Privacy and Cookies

Website
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Besteltuinmeubels.nl behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Besteltuinmeubels.nl aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Besteltuinmeubels.nl voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Categorieën persoonsgegevens
Besteltuinmeubels.nl verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Naam
 

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door Besteltuinmeubels.nl verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan; namelijk in het geval dat er een review wordt achtergelaten bij een artikel.
 

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Besteltuinmeubels.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Besteltuinmeubels.nl verwerkt uitsluitend gegevens die Besteltuinmeubels.nl noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Besteltuinmeubels.nl bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website indien u hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van persoonsgegevens is alleen noodzakelijk bij het achterlaten van een review bij een product op Besteltuinmeubels.nl.

Bewaartermijn
De door Besteltuinmeubels.nl verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Rechten van betrokken
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing.
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met Besteltuinmeubels.nl.
  Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Besteltuinmeubels.nl , in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Besteltuinmeubels.nl over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Besteltuinmeubels.nl staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Besteltuinmeubels.nl met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Besteltuinmeubels.nl u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Besteltuinmeubels.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookieverklaring
Besteltuinmeubels.nl maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Besteltuinmeubels.nl mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Besteltuinmeubels.nl gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van Besteltuinmeubels.nl worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Besteltuinmeubels.nl informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen Privacy Statement
Besteltuinmeubels.nl kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 12 juli 2021.

favicon